Anasayfa     Temas
 
     
 

      
   

Şirket Haberleri

 
 
Seyahat Acentaları Yönetmeliği Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Seyahat Acentaları Yönetmeliği Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte acentalar yine A,B ve C olarak üç grup halinde faaliyet gösterecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kısa adı TÜRSAB olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyesi seyahat acentalarının çalışmalarını düzenleyen yönetmeliği yayınladı.

Yönetmeliğe göre, seyahat acenteliği faaliyetleri, Kanuna göre kurulmuş seyahat acentelerince yerine getirilecek. Tüketiciye yönelik bir bedel karşılığında seyahat acenteliğine münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentesi olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması yasak olacak.

Yönetmeliği göre seyahat acenteleri şu hizmetleri yerine getirecek:
-Münferit veya gruplar için bir programa bağlı ya da programsız, gecelemeli veya gecelemesiz yurt içi/yurt dışı tur veya paket turları tanıtacak, oluşturacak, pazarlayacak veya satacak,

-Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip işletmelerin rezervasyonunu yapacak, biletlerini satacak,transfer yapacak,

-Kar amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dini, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve mesleki inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenleyecek, satacak,

-Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da kabul edilen turizm faaliyetlerinin oluşturduğu ürünleri satabilecek,

-Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konular hakkında turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi verebilecek, vize işlemlerini yapacak,

-Seyahat acenteleri iş yerinde veya araçlarında turistik nitelikte kitap, resim, kartpostal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyacağı enformasyon malzemelerini satabilecek,

-Ticari amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15 veya daha az koltuk kapasitesine sahip, yolcu ve eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeyle belirli süreli kiralanmasını yapabilecek.

A,B ve C grupları yine var

Seyahat acenteleri, yaptıkları hizmetler bakımından üç gruba ayrılacak. ``A Grubu Seyahat Acentesi``, tüm seyahat acenteliği hizmetlerini yapacak. ``B Grubu Seyahat Acentesi``, kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentelerinin düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapacak. ``C Grubu Seyahat Acentesi``, yalnız Türk vatandaşı için yurt içi turları tanıtacak, üretecek, pazarlayacak veya satacak.

Seyahat acentesi sıfatı, TÜRSAB`a üye olmak ve bakanlıkça verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılacak. Seyahat acentesi, bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentecilik faaliyetine başlayacak. Seyahat acentesi için aranan şartlar ve kuruluş esasları, kuracakları şubeleri için de geçerli olacak.

TÜRSAB, bildirilen adreste seyahat acentesi iş yerinin, belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapacak.

Seyahat acentesi iş yerinde şu niteliklerin bulunması gerekecek:``-Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olması,

-Seyahat acentesi olduğunu belirleyen ve acente unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentesi iş yeri dışından görülebilir yerde olması,

-Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat acenteliği faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olması,

-Telefon, faks, seyahat acentesi işlemini internetten yapabilen elektronik iletişim cihazı olması,

-Mevzuatta belirtilen seyahat acentesi hizmetleri dışında başka faaliyet yapılmıyor olması.``

Teminat mektubu
Seyahat acenteleri ve şubeleri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acenteliği işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentesinin grubuna göre belirtilen miktarda teminatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nda belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi halinde, otuz gün içinde tamamlamak zorunda olacak. A grubu seyahat acentesi 7 bin YTL, B grubu seyahat acentesi 6 bin YTL, C grubu seyahat acentesi 5 bin YTL teminat verecek.

Acenta sahibinin nitelikleri
Yönetmelikle acente sahibi ve çalışanların nitelikleri ile hizmette kullanacak taşıtların nitelikleri de belirlendi.

Buna göre, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketitemsile yetkili kişi veya kişilerde; diğer şirketlerde ise tüm ortaklar ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerde, 18 yaşını bitirmiş olmak, ağır hapisle veya yüz kızartıcı suçlardan veya hileli iflastan hükümlü olmamak, ticari itibar bakımından yeterli olmak şartları aranacak.

Seyahat acentesi personelinde ise otelcilik ve turizm konusunda;meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olmak, enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olmak, bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahip olmak şartları aranacak.

Seyahat acentesi kendi hizmetlerini yerine getirirken, transfer,paket tur ve turlarda kullanacakları yolcu taşıma araçlarında, ilgili mevzuatta belirtilen hususların yanı sıra havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması, ses tesisatı olması, temiz ve özenle döşenmiş olması koşullarına da dikkat edecek.

Seyahat acentesi, paket turlarda zorunlu sigorta yaptırmak ve paket tur zorunlu sigorta poliçesi sertifikası ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan zorunlu şartları da içerir mahiyetteki paket tur sözleşmesinin bir örneğini, paket tur başlamadan önce müşteriye vermekle yükümlü olacak.

Seyahat acentesinin iş yeri niteliklerinin korunup korunmadığı faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile meslek ilkelerine uygun olup olmadığı bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince denetlenebilecek.

Bu yönetmelikle 4 Eylül 1996 tarihli Seyahat acenteleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Gerçek kişilere ait seyahat acentelerinin işletme belgesinin tüzel kişiliğe devir talepleri, bir defaya mahsus olmak üzere, 13 Ocak 2009`a kadar başvurulması halinde değerlendirilecek.

Yönetmeliğin yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan seyahat acenteleri, istenilen nitelikleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde sağlayacak.


2007-10-06
 
Hosting